/


Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 9 Οκτωβρίου 2012

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΕνημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Πεντέλης, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού,   θέτει σε λειτουργία και στις τρεις Δημοτικές Κοινότητες

Σχολές Γονέων.

Στο πλαίσιο των Σχολών Γονέων,   αναπτύσσονται 7 εκπαιδευτικά προγράμματα. Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το   Ελληνικό Δημόσιο. Σκοπός του έργου των Σχολών Γονέων είναι η στήριξη τωνγονέων, ώστε να μπορούν   να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο και δύσκολο ρόλο τους.Τα  προγράμματα που παρέχονται στις Σχολές Γονέων είναι τα εξής:

• Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών

• Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών

• Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών

• Συνεργασία εκπαιδευτικών-­‐οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών

• Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σύμφωνα με τις

αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων (θεωρητικό μέρος, συζήτηση/ανταλλαγή απόψεων και βιωματικές ασκήσεις),

παρέχεται από εξειδικευμένους επιστήμονες και θα διεξάγεται απογευματινές ώρες σε σχολεία του Δήμου  ή Δημοτικές εγκαταστάσεις.

Το πρόγραμμα είναι δωρεάν και απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των

ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με  ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς, ενήλικες τρίτης ηλικίας, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.


 Για την ένταξη  των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Τα τμήματα   τίθενται σε λειτουργία με την εγγραφή 18-­‐20 ατόμων, από τις αρχές Οκτωβρίου.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν έγκαιρα το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο Πρόγραμμα.

Για πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στο Δήμο κ. Σωτήρχου Λουκία, Τηλ. 2132050084

Δεν υπάρχουν σχόλια: